Code of conduct

1 Lagliga krav

Arctic Kvartsit AB förväntar sig att leverantörer har kännedom om och som ett minimikrav följer den nationella lagstiftning som finns i deras respektive länder.

Kraven i vår code of conduct begränsas inte bara utav den nationella lagstiftningen, även den standard som ligger till grund för SA 8000 har beaktats och därmed anslutna konventioner. Skulle något krav som vi ställer vara i konflikt med den nationella lagstiftningen, har lagen företräde.

2 Arbetsmiljö

Anställda skall erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö.

2.1 Hälsa och säkerhet

Vi begär att av leverantörer att arbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras, och förväntar oss därför att ändamålsenliga skydd används, att använd utrustning och byggnader är säkra och att farliga substanser och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

2.2 Bostäder

Om leverantören tillhandahåller bostäder för anställda skall dessa vara säkra och hygieniska samt erbjuda säkerhet och tillfredsställande personlig hygien.

3 Arbetsvillkor

Arctic Kvartsit förväntar att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och att anställda behandlas i enlighet med ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och rättigheter i arbetet (1998).

3.1 Diskriminering

Vi förväntar oss att alla människor ges lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper och att leverantören varken tillåter diskriminering eller trakasserier.

3.2 Tvångsarbete

Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte inkluderat avtal under tvångsmässiga förhållanden såväl som illegal arbetskraft.

3.3 Disciplinära åtgärder

Anställda skall behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd får utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell, psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller tvång.

3.4 Barnarbete

FN:s konvention om Barns Rättigheter (1989) och ILO:s konvention om Minimiålder för tillträde till arbete (nr 138, 1973), samt konventionen om Förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete (nr182, 1999), skall vara riktlinjer för all verksamhet som sker hos våra leverantörer.
Ingen person får anställas utan att ålder för obligatorisk skolgång uppnåtts eller vara under 15 år (undantag för 14 år i de länder som avses i artikel 2.4 ILO:s konvention nr 138).
Påträffas barn i arbete hos vår leverantör begär vi att åtgärder genast vidtas, men som samtidigt inte förvärrar barnets sociala situation.

3.5 Löner och arbetstider

Leverantörer skall tillämpa arbetstider och betala löner och övertidsersättning minst i enlighet med lokala lagar och avtal, eller inom normen för den lokala industrin.
Med undantag av extraordinära omständigheter får den schemalagda arbetstiden per vecka inte överstiga det landets nationella lagar.
Anställda har rätt att få ett anställningskontrakt.

3.6 Föreningsfrihet och rätten till kollektiv löneförhandling

Anställda skall ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i, organisera eller arbeta för organisationer som representerar deras intressen som anställda. Leverantören skall även respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling.

3.7 Alkohol och droger

En förutsättning för en god och säker arbetsmiljö är att arbetsplatsen är alkohol- och drogfri. Leverantörer ska se till att alkohol och droger inte används under arbetstid.

4 Miljö

Arctic Kvartsit bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska leverantörens direkta och indirekta miljöpåverkan. Leverantören skall känna till och följa nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande förbättra miljöarbetet i sin verksamhet.
Leverantören skall ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.

5 Tillämpning och uppföljning

Arctic Kvartsit AB ansvarar för att arbetet kring code of conduct är en kontinuerlig process, och för att dokumentera och följa upp hur vi själva och leverantörer uppfyller kraven.
Arctic Kvartsit AB tror på långsiktiga relationer med gemensam utveckling. Vi tror på en aktiv dialog och samarbete med leverantörer för att komma överens om realistiska handlingsplaner vid varje enskilt fall av avvikelse, utan att göra avkall på våra långsiktiga mål.

5.1 Tillämpning

Arctic Kvartsit har som ansvar att se till att code of conduct är känd hos leverantören.
Leverantören skall se till att code of conduct finns tillgänglig på det lokala språket. Chefer skall känna till och inom sitt område ansvara för tillämpningen av denna code of conduct, samt vid varje tidpunkt gällande nationella lagar och föreskrifter.

5.2 Uppföljning

Arctic Kvartsit stödjer och följer upp leverantörer och deras förhållningssätt till vår code of conduct.
Arctic Kvartsit förbehålles rätten till att genomföra kontroller och uppföljning av leverantör, i förekommande fall med hjälp av tredje part.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Mer info

Cookieinställningarna på denna webbplats är inställda på att "tillåta cookies" för att ge dig bästa möjliga surfupplevelse. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra dina cookie -inställningar eller om du klickar på "Acceptera" nedan godkänner du detta.

Close